Lun.-Vin. 09:00-17:00
Tel: +40 726 513 903
Mail: office@astratrade.ro

SC Astra Trade SRL, cu sediul social in Sibiu, pe strada Poiana 11, Bl.32, Sc.E, parter comercial, prin prisma serviciilor de vânzare pe care le presteaza, este operator de date cu caracter personale a?a cum urmeaza a fi detaliat in con?inutul acestei informari.

Ne obligam sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un mod responsabil, transparent, in condi?ii de siguran?a, in scopuri legitime, ce urmeaza a fi men?ionate in con?inutul acestei informari si sa respectam legisla?ia privind protec?ia datelor cu caracter personal in vigoare.

Pe lânga obligativitatea de a prelucra corespunzator date cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016, ne revine in continuare obliga?ia de a respecta cu stricte?e pastrarea secretului profesional pe care o avem fa?a de dumneavoastra.

Con?inutul politicii de confiden?ialitatea a fost realizat in concordanta cu legisla?ia în vigoare, are rol informativ ?i nu afecteaza drepturile pe care vi le ofera aceasta. Prin prezentul document ne dorim sa va oferim o imagine clara asupra felului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal si asupra drepturilor dumneavoastra.

Pentru o parcurgere mai u?oara a politicii noastre de confiden?ialitate, gasi?i mai jos termenii cei mai relevan?i, definiti conform Regulamentului UE 679/2016:

„Date cu caracter personal” înseamna orice informa?ii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identita?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Categorii speciale de date cu caracter personal” (date sensibile) sunt acele date care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenen?a la sindicate ?i prelucrarea de date genetice, de date barometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind via?a sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice;

„Prelucrare” înseamna orice opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea;

„Consim?amânt” al persoanei vizate înseamna orice manifestare de voin?a libera, specifica, informata ?i lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

„Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal” este o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atribu?ii referitoare la supravegherea respectarii legisla?iei protec?iei datelor cu caracter personal. În România, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 1. Tipurile de date cu caracter personale pe care le putem prelucra

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele ob?inute direct de la dumneavoastra sau rezultate în urma prestarii serviciilor de catre una din societa?ile partenere si pot cuprinde urmatoarele categorii de date:

 1. Date personale: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sex, vârsta, CNP, alte date de identificare rezultate din actul de identitate.
 2. Detalii de plata: adresa de facturare, detalii bancare (cont bancar, IBAN, numar de card si data de expirare al acestuia)

Mai sus sunt enumerate tipuri de date care pot fi prelucrate pentru un pacient intr-un anumit interval de timp. Numarul datelor cu caracter personal pe care le prelucram pentru dumneavoastra variaza in func?ie de numarul de vizite, de tipul acestora cat si de al?i factori independen?i de noi.

 1. Tipurile de surse din care putem primi date cu caracter personal

In momentul în care alegeti sa accesa?i serviciile noastre, atât prin intermediul telefonului sau a mediului online pentru a achizi?iona un bun, se pot ob?ine date cu caracter personal doar de la dumneavoastra.

 

 1. Scopurile pentru care putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal
 2. Pentru comunicari de marketing prin orice mijloace, cu privire la serviciilor noastre;
 3. Pentru gestionarea sistemelor de comunica?ii, IT si ale securita?ii, audituri si emitere de rapoarte catre institu?iile abilitate si semnalarea unor erori;
 4. Pentru gestiunea financiara prin fiscalizarea tuturor opera?iunilor de plata, recuperarea debitelor de la neplatitori, restituiri de sume, elaborarea de rapoarte financiare/opera?ionale, a rapoartelor de activitate ?i emiterea situa?iilor financiare/ cu privire la contracte;
 5. Pentru solu?ionarea disputelor, formularea de cereri ?i de aparari înaintea autorita?ilor publice ?i a altor entita?i care solu?ioneaza dispute;
 6. Pentru sondaje si chestionari privind satisfac?ia pacien?ilor cu scopul îmbunata?irii serviciilor, solu?ionarea sesizarilor si a reclama?iilor;
 7. Pentru supravegherea video a spatiilor desemnate conform dispozi?iilor legale.
 8. Temeiul in baza caruia prelucram datele dumneavoastra

Prelucram datele dumneavoastra personale (altele decât cele sensibile), in principal pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastra, la cererea dumneavoastra, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastra (prin care ne obligam sa va prestam serviciile noastre).

Contractele respective nu este obligatoriu sa fie scrise, prin furnizarea datelor dumneavoastra in urma unei programari telefonice, reiese faptul ca va acorda?i consim?amântul, ac?iune care ne obliga sa ne respectam la rândul nostru execu?ia contractului.

Pentru comunicarile de marketing, va solicitam consim?amântul explicit pentru folosirea datelor dumneavoastra in acest scop.

Putem prelucra datele dumneavoastra pentru îndeplinirea obliga?iilor noastre de arhivare, a obliga?iilor de a comunica unor autorita?i publice, la cerere, anumite informa?ii sau a altor obliga?ii legale.

 1. Posibilii destinatari ai datelor dumneavoastra

Nu divulgam niciodata datele dumneavoastra personale fara un temei si scop definit. In anumite situa?ii, este posibil sa divulgam datele dumneavoastra personale urmatoarelor categorii de entita?i, nu înainte de a ne asigura însa ca partenerii no?tri au luat masurile necesare de securitate pentru protec?ia acestora.

 1. Firme de contabilitate – pentru pastrarea evidentelor contabile lunare, trimestriale si anuale, audituri si raportari specifice activita?ii.
 2. Împuternici?ilor pentru suportul IT
 3. Furnizorilor platformelor de programare si de evidenta specifice activita?ii noastre;
 4. Firmelor de arhivare colaboratoare
 5. Firmelor de auditare externa si certificare in domeniul managementului calita?ii si Organiza?iei Na?ionale de Acreditare
 6. Autorita?i publice centrale si locale;

Nu transferam datele dumneavoastra personale de nici o natura catre alte companii, organiza?ii sau persoane din state ter?e sau catre organiza?ii interna?ionale. Daca va fi necesar sa transferam datele dumneavoastra catre vreuna dintre destina?iile de mai sus, va vom transmite în prealabil o noua nota de informare cu privire la aceasta.

 

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale vor fi stocate pe o perioada cuprinsa între 10 si 50 de ani, în func?ie de categoria acestora si de dispozi?iile legale din domeniul sanata?ii.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastra personale într-o maniera responsabila si sigura este prioritara pentru noi. Din acest motiv, am implementat masuri tehnice ?i organizatorice de asigurare a securita?ii datelor cu caracter personal, printre care se numara: limitarea accesului la datele dumneavoastra pentru colaboratorii si personalul nostru, implementarea de politici si masuri tehnice dedicate, back-up-uri si audituri de securitate periodice, criptarea si anonimizarea acestora.

De?i luam toate masurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra, nu putem garanta lipsa oricarei încalcari de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit ?i pu?in probabil în care o astfel de încalcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor ?i informarea persoanelor vizate in maxim 48 de ore de la momentul incidentului, in cazul in care o eventuala încalcare poate aduce vreun prejudiciu acestora.

 

 1. Drepturile clientilor si modul in care pot fi exercitate acestea

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a va retrage consim?amântul, atunci când va prelucram datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta nota de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi, pute?i folosi datele noastre de contact sau ale responsabilului cu protec?ia datelor, men?ionate la finalul acestei informari.

 1. Dispozi?ii finale

Prin manifestarea voin?ei libere, informata ?i lipsita de ambiguitate, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune fara echivoc de furnizarea a datelor dumneavoastra personale ne acorda?i consim?amântul de a prelucra datele dumneavoastra personale conform modului descris anterior.

Nu ave?i nici o obliga?ie de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-am men?ionat în acest document. Cu toate acestea, daca nu ne oferi?i datele men?ionate în aceasta nota de informare nu va fi posibil pentru noi sa va prestam serviciile solicitate.

 

Date de contact

SC Astra Trade SRL

Sediu social: str. Poiana 11, bl.32, sc. E, parter comercial, Sibiu

Tel. 0269 206 370, 0726513903

Adresa de e-mail: sano.sib@hotmail.com

 

Responsabil cu protec?ia datelor:

Gavrilescu Denis – Lucia

Tel. 0745 363 615

Adresa de e-mail: denis.gavrilescu@policlinicaastra.ro

Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Tel. 0318 059 211, 0318 059 212

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro